Privacyverklaring

Mijn privacyverklaring is iets wat ik serieus neem voor de wetgeving met betrekking tot AVG. Mijn site maakt gebruik van cookies, dus kun je beter met mij in contact treden via de telefoon of mail, mocht dit voor jou een probleem zijn.

Privacyverklaring
Persoonsgegevens die ik verwerk hebben het doel om mijn administratie goed te kunnen voeren. Ik gebruik dit niet voor andere doeleinden, niet ter promotie en deel dit niet met anderen.

Hoe lang ik uw persoonsgegevens bewaar?
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik deel uw gegevens niet met derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Mailberichten aan info@ellenbogaerts.nl worden rechtstreeks doorgestuurd naar mijn mailbox. De site heb ik in eigen beheer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@ellenbogaerts.nl. Ik neem vervolgens contact met u op om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarbij kan ik u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk op uw verzoek. Ik wijs u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik uw persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via: info@ellenbogaerts.nl.

Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden
Ik behoud het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Ik raad u daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze verklaring is voor het laatst opgemaakt op 1 juli 2020.